Polski Ład w podatku CIT– zmiany 2022 rok

Polski Ład wprowadza od 2022 roku wiele zmian w podatkach dochodowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian w podatku CIT dla podmiotów mikro.

Co zmienia się w CIT w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 r. a co od 1 stycznia 2023?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;

Ukryte dywidendy

Nowy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT wprowadzi zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendę; przepisy wejdą w życie od 2023 roku;

Więcej na https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/koszty/5344415,Polski-Lad-Ukryta-dywidenda.html

Zmiany w zakresie „estońskiego CIT”

Istotą CIT-u estońskiego jest brak płacenia podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do momentu, w których dochodzi do wypłaty zysków na rzecz wspólników.

Od 2022, aby przejść na CIT estoński należy spełnić tylko 5 podstawowych warunków:

  • udziałowcy to tylko osoby fizyczne;
  • spółka nie posiadają udziałów w innych podmiotach;
  • zatrudnianie co najmniej 3 pracowników
  • przychody z działalności operacyjnej są wyższe niż przychody pasywne
  • spółka złoży do US zawiadomienia o wyborze ryczałtu (do końca stycznia 2022);
  • spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

Niezwykle istotną kwestią jest konieczność stosowania „CIT-u estońskiego” przez co najmniej 4 następujące po sobie lata. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków w okresie jego stosowania podatnik straci prawo do opodatkowani w tej formie od samego początku. Konieczne będzie cofniecie się do pierwszego okresu rozliczeniowego na zasadach „CIT-u estońskiego” i skorygowanie każdej kolejnej deklaracji, zapłacenie zaległego podatku oraz powstałych z tego powodu odsetek.

Zalety CIT-u estońskiego

  • Efektywne opodatkowanie dla podmiotów mikro na poziomie 20 %
  • brak zaliczek na podatek

więcej na https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/10/Purpurowy-Informator-Esto%C5%84ski-CIT-2_0-2021_11_04.pdf

Faktury elektroniczne

Obowiązek wysyłania faktur w formie ustrukturyzowanej (e-Faktura) i wysyłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur. (dobrowolne od 2022, a obowiązkowe od 2023 roku)

więcej na https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/5327480,Efaktury-ustrukturyzowane-od-2022-r-Czy-znikna-faktury-papierowe.html

CIT minimalny

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych skierowany będzie do spółek które za dany rok podatkowy poniosły stratę z działalności operacyjnej, albo osiągnęły na tyle niski dochód z takiej działalności, że nie powstał u nich podatek do zapłaty.

Regulacje w zakresie CIT-u minimalnego nie będzie się stosować do podatników:

1) w roku rozpoczęcia działalności i w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym (za wyjątkami).

2) będących przedsiębiorstwami finansowymi,

3) jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,

4) działających w prostej strukturze organizacyjnoprawnej, a zatem tych, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent.

Więcej na https://www.krgroup.pl/alternatywny-minimalny-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-i-zmiany-w-zakresie-ograniczenia-kosztow-uslug-niematerialnych-od-podmiotow-powiazanych-polski-lad/

Źródło:

Deloitte Polska

ksiegowosc.infor.pl

grantthornton.pl