Polski Ład w podatku PIT – zmiany 2022 rok

Od 2022 r. wprowadzony zostaje szereg nowych metod i zasad obliczania podatków dochodowych oraz składek ubezpieczeniowych. Skutki zmian dotyczą wszystkich podatników. Zwiększona zostaje ilość ulg podatkowych, podwyższona jest kwota wolna od podatku, większa się ilość przypadków dla stosowania podatku ryczałtowego. Jednocześnie składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku. Tylko część podatników może liczyć na pozytywne skutki zmiany przepisów.

Kalkulatory podatkowe Nowy Polski Ład

Skala podatkowa 2022 – nowy Polski Ład

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej.

Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości miesięcznie 2500 zł pozostanie bez podatku. Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika.

Kwota zmniejszająca stosowana jest w I przedziale. W II przedziale jest ona ujęta już w wartości 15.300 zł, która jest wartością podatku naliczonego według 17% stopy podatku.

Wyliczając podatek podatnik ustala:

 1. przychód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (zapłacone za własne ubezpieczenie społeczne lub pobrane z jego wynagrodzenia przez płatnika)
 4. ulgę w kosztach dla klasy średniej (dla działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy),
 5. odejmując te kwoty od siebie ustala dochód,
 6. dochód mnoży się przez stopę podatku i odejmuje kwotę wolną (I próg) lub nie korzysta z kwoty wolnej (II próg), która wkalkulowana jest już w rozliczenie podatkowe.

Źródło: https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/skala-2022-nowy-polski-lad/

Kogo obejmą zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym?

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym obejmą zarówno podatników już rozliczających podatek dochodowy w tej formie, jak i tych, którzy dopiero zaczną rozliczanie za pomocą ryczałtu. Zmieniają się bowiem stawki dla niektórych podatników oraz zasady naliczania składki zdrowotnej.

Nowe stawki ryczałtu to:

 • 14% dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz architektów i inżynierów;
 • 12% dla informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym obejmą listę wolnych zawodów. Osoby świadczące usługi medyczne nie będą już w nią wliczone. Wynikiem tego będzie opodatkowanie stawką 14% profesji medycznych (PKWiU z działu 86), niezależnie od tego, czy medyk będzie świadczył usługę osobiście, czy za pośrednictwem osób zatrudnionych.

Czego nie obejmą zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym wprowadzone w ramach Polskiego Ładu?

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym nie obejmą katalogu podatników, którzy nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Kiedy nie można opłacać ryczałtu ewidencjonowanego?

Bez zmian pozostaje również limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem. Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (w 2022 roku będzie to 9 188 200 zł)
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro (w 2022 roku będzie to 9 188 200 zł).

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zmiany-w-ryczalcie-ewidencjonowanym-w-ramach-polskiego-ladu

Składka zdrowotna 2022 r. nowy Polski Ład

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. uzależniona będzie o kilka różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszeni będą wcześniej niż do tej pory ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca.

Jeśli przepisy wprowadzające modyfikacje reguł podatkowych pozostaną niezmienione, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od rodzaju aktywności zawodowej osoby, która ją opłaca.

W przypadku żadnej z grup nie wystąpi prawo odliczenia składki od podatku na dotychczasowych zasadach. Każda z grup płacących składki traci zatem prawo odliczenia ich w wysokości 7,75% podstawy ustalenia składki od wysokości obliczonego podatku.

Wyjątkiem będą podatnicy opodatkowani kartą podatkową na prawach nabytych, którzy stosują w 2022 r. zasady występujące w stosunku do nich w latach wcześniejszych.

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych będzie wyglądać następująco:

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym wprowadzają brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania już od stycznia 2022 roku. Co więcej, przedsiębiorca zapłaci 9% składki zdrowotnej, ale liczona ona będzie od innej podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w ryczałcie ustalona będzie jako:

1) dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym do kwoty 60 000 zł – kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Dla tego przedziału przychodów będzie to kwota 305,56zł,

2) dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym w przedziale 60.001 zł do kwoty 300.000 zł (włącznie) – kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Dla tego przedziału przychodów będzie to kwota 509,27zł,

3) dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym ponad 300.000 zł – kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Dla tego przedziału przychodów będzie to kwota 916,68zł

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym składkę zdrowotną zapłacą na poziomie 4,9%.

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym będzie wyglądać następująco:

Zmiany dotkną także przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową – stracą oni możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W 2022 roku wysokość ich składki zdrowotnej będzie wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową będzie wyglądać następująco:

Źródło: https://www.e-pity.pl/polski-lad/kalkulator-ryczalt-2022/

Źródło: https://www.e-pity.pl/polski-lad/skladka-zdrowotna

Źródło: https://www.pitax.pl/wiedza/aktualnosci/skadka-zdrowotna-przedsiebiorcow-w-2022-roku/

Ulga prorodzinna powiązana z miejscem zamieszkania, zwrot ulgi na dzieci niższy niż w poprzednich latach

Ulga nadal obowiązywać będzie w dotychczasowej wysokości. Podatnicy stracą jednak możliwość dzielenia się ulgą na dotychczasowych zasadach.

Co do zasady odliczenie dotyczyć będzie w 2021 łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jednak w przypadku braku porozumienia nie ma możliwości, by jedno z małżonków udowadniał, że przysługuje mu pełna wartość odliczenia ulgi. Gdy nie ma porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W przypadku zatem pieczy naprzemiennej nie ma obowiązku, aby odliczenia dokonał jedynie ten małżonek, u którego dziecko jest zameldowane. Przy pieczy, decydującym jest wyrok sądu co do przyznanej pieczy, a nie faktyczne wychowywanie dziecka (z ulgi skorzysta również rodzic, u którego dziecko przebywa krócej lub który mimo przyznanej pieczy, nie wykonuje jej faktycznie). Natomiast przy wspólnym miejscu zamieszkania obojga rodziców ulga przysługuje po prostu obojgu, niezależnie od zasad przyznanej pieczy.

W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce przebywania dziecka w celu jego pobytu i nie jest tożsame z zameldowaniem dziecka.

Zmiany w uldze prorodzinnej dotyczą nie tylko zeznania za 2021 r. ale również zeznania składanego w 2022 r. Począwszy od 2022 r. modyfikacje w korzystaniu ulgi odczują rodzice, którzy ze względu na zmianę zasad opodatkowania zdecydują się zmienić metodę rozliczenia własnych podatków.

Z ulgi prorodzinnej korzystać mogą osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rezygnują z opodatkowania liniowego mają prawo korzystać w swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej.

W roku 2022 r. rodzice i opiekunowie posiadający na wychowaniu czwórkę lub więcej dzieci uzyskają prawo do zwolnienia z podatku przychodów do 85.528 zł. Jeśli osoba korzystać będzie z tego zwolnienia z podatku, to ma prawo korzystać z ulgi prorodzinnej jedynie w części.

Po pierwsze, rodzic korzystający z ulgi musi ustalić, czy po zastosowaniu zwolnienia w ogóle posiada podatek do zapłaty. Jeśli taki podatek nie wystąpi (zarabia nie więcej niż kwota zwolnienia), to ulga podatkowa nie będzie stosowana. Podatnik musi jednak skontrolować źródła swojego przychodu – zwolnienie z podatku dotyczy jedynie przychodów z umów o pracę (pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego), zlecenie lub działalności gospodarczej. Wszelkie inne przychody podlegają opodatkowaniu, a zatem jeśli z ich przyczyny podatnik musi zapłacić podatek, to można do nich stosować ulgę prorodzinną.

Po drugie, jeśli mimo to nie wystąpił podatek do zapłaty od uzyskiwanych wynagrodzeń (przychodów), wówczas podatnik musi sprawdzić prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Należy wtedy ustalić, czy podatnik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i od jakich rodzajów przychodu te składki były opłacane.

Nie ma ograniczeń, aby z ulgi nadal korzystać mogli małżonkowie osób rozliczających przychody liniowo jeśli tylko sami pozostają opodatkowani według skali podatkowej lub ryczałtem. Nie ma również przeciwwskazań, aby ulgę odliczał podatnik, który łączy kilka form opodatkowania, w tym jedną z nich jest podatek liniowy.

Źródło: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-prorodzinna/
https://www.e-pity.pl/polski-lad/ulga-prorodzinna-2022/

Rozszerzenie zasad stosowania ulgi rehabilitacyjnej

Wśród wydatków, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne oraz mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną znalazły się  dodatkowe wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych.

Odpowiednio odliczeniu podlegać będzie zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w powyższym wykazie, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. W stosunku do obecnego kształtu, wprowadzono możliwość odliczenia wyposażenia niezbędnego do używania sprzętu.

Więcej: https://www.e-pity.pl/polski-lad/ulga-na-pieluchy-pieluchomajtki/

Opodatkowanie najmu u jednej osoby nie będzie już możliwe

Nowe przepisy wykreślają dotychczasowe zasady ustalania przychodów z najmu, dzierżawy i podobnych umów wyłącznie u jednego z małżonków (osiągających przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy).

W 2022 r. nie będzie można składać oświadczeń w tym zakresie, dotychczasowe oświadczenia mają pozostawać w mocy (aż do złożenia oświadczeń przeciwnych, czyli rezygnacji z tych zasad opodatkowania). W efekcie zastosowanie znajdzie zasada opodatkowania przychodów z najmu odpowiednio do udziałów w zysku a u małżonków u których występuje współwłasność majątkowa małżeńska w stosunku do majątku objętego tą współwłasnością – przychody będą przyporządkowywane w równym stopniu.

Najem wyłącznie na ryczałcie

Mimo, że w ustawie o PIT znajdować się będzie źródło przychodów – najem, dzierżawa, podatnicy będą mogli je opodatkować wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym zakresie nie będzie dodatkowego oświadczenia lub wniosku. 

Przychody z eksperymentów medycznych opodatkowane 17% podatkiem jako działalność wykonywana osobiście

Jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (z ograniczeniem kosztów ryczałtowych) w 2022 r. wykazywane będą przychody z udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nielegalne zatrudnienie spowoduje przychód pracodawcy

Do przychodów zaliczana będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369, 2400 oraz z 2021 r. poz. 484 i 486) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Do przychodów zaliczane będzie również wyższe wynagrodzenie niż minimalne. Natomiast po stronie pracownika takie nielegalnie otrzymane wynagrodzenie pozostanie zwolnione z podatku PIT.

Przychód po stronie pracodawcy ustala się także w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone osobie nielegalnie zatrudnionej. A zatem obejmie ono sytuacje, w któej pracodawca nierzetelnie nie zapłaci pracownikowi, jak i sytuacje, w której dojdzie do wypłaty bez rozliczenia podatkowego zatrudnionej osoby.

Ulga B+R – wyższe limity

W ramach ulgi na badania i rozwój możłiwe będzie odliczanie do 100% kosztów kwalifikowanych przez podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (do tej pory ten limit wynosił 50% ich wartości).

W przypadku innych podatników niż ze statusem centrum, ze 150% do 200% podlega podwyższeniu limit odliczeń wydatków na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz składki takiego zatrudnienia dotyczące.

Wprowadzana jest również zasada, zgodnie z którą jeśli występuje strata u podatnika i nie mógł skorzystać z B+R za poprzednie lata, to podatnik może zmniejszać zaliczki bieżące na podatek o wartość wykazanych odliczeń B+R.

Ulga na nowe produkty – ulga na produkcję próbną – na robotyzację

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą według skali i liniowo może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej: https://www.e-pity.pl/pity-2023/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2022-rok-pity-2023/

IP-BOX

Podatnicy stosujący IP-BOX będą mieli prawo dodatkowo odliczać od kwalifikowanego dochodu – koszty ponoszone na wytworzenie rozwinięcie lub ulepszenie przez podatnika prawa.

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opodatkowanie ryczałem może wybrać oświadczeniem podatnik, który nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podatek u źródła – pobierany z mniejszej ilości tytułów

W szeregu przypadkach przy wypłatach ponad 2 mln zł podatnik wypłacający wynagrodzenie za usługi podmiotom z innych krajów nie będzie zobowiązany do poboru podatku. Z obowiązku poboru podatku u źródła zwolnieni zostali płatnicy w przypadku następujących rodzajów transakcji:

 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ulga na wytworzenie produktów własnych

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo lub według skali może odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (tj. rzeczy wytworzonych przez podatnika) do 1 mln zł rocznie.

Odliczenie możliwe jest jedynie, gdy w okresie 2 kolejnych lat po korzystaniu z ulgi, podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Nie są wprowadzane żadne określone limity, o które wartość przychodów mają być podwyższone.

Więcej: https://www.e-pity.pl/pity-2023/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2022-rok-pity-2023/

Ulga na robotyzację

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na kluby sportowe i na kulturę

Odliczyć można będzie kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na kupno i restaurację zabytków

Zarówno prywatnie, ja i w ramach firmy będzie możliwe ponoszenie wydatków wspierających polskie zabytki. W ramach ulgi przysługiwać będzie ulga z tytułu wydatków poniesionych na:

 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 • poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;
 • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

Ulga na inwestycję w spółkach

Odliczeniu podlegać będzie kwota stanowiąca 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na terminal płatniczy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (skala, liniowo, ryczałtem) może odliczyć wydatki na:

 • nabycie terminala płatniczego oraz
 • wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Ulga przysługuje za wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku

Majątek wykupiony z leasingu – majątkiem firmowym

Po zakończeniu leasingu podatnik ma prawo nabyć po atrakcyjnej cenie składniki majątku – jednak sprzedaży ich dokonuje prywatnie. W 2022 r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą zaliczane będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu finansowego (tj. gdy korzystający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych). Przychód ten rozliczyć będzie trzeba nawet jeżeli przed zbyciem takie rzeczy ruchome zostaną wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Straty z objęcia udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowana część

Do tej pory nie było możliwości rozliczania straty w przypadku jej wystąpienia w chwili nabycia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Obecnie każdego rodzaju wkład niepieniężny, w tym również wprowadzane do spółki przedsiębiorstwo, może powodować po stronie podatnika nabywającego udziały, stratę podatkową, która będzie mogła być odliczana od podstawy opodatkowania.